Yönetmelikler

Atık Yönetimi

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Ek1-2-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 )

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Harfiyat Toprağı - İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Ekler) (Atık Listesi)

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) ( YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR )

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Hava Yönetimi

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir..)

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği (Ekler)

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Kimyasallar Yönetimi

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında yönetmelik

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği (Ekler)

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği

Enerji Yönetimi

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Ekler)

Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (Ekler)

Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzerine Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

Su ve Toprak Yönetimi

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Ekler) (Değişiklik İçin)

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

DSI Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

DSI Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği (Değişiklik İçin)

Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (Ekler)

Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

İçme Suyu Elde Edilen ve Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Maden Yönetimi

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (Ekler)

I(a) Grubu Uygulama Yönetmeliği

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetlerinde İzin Yönetmeliğinde Değişiklik


İzin ve Denetim

Çevre Denetimi Yönetmeliği Değişiklik

Çevre Gorevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Değişiklik

Ölçüm ve İzleme

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği (EK)

Diğer

Tıbbi laboratuvarlar Yönetmeliği (Ek)

Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Rasyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ( Ek1 - Ek2 - Ek3 - Ek4 - Ek5 - Ek6 )

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik (Ekler)

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik (Ek)

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Ekler Değişiklik

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Ekler

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği Değişiklik

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008)

Özel Hastahaneler Yönetmeliği Değişiklik Ekler Değişiklik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik

2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişiklik

Mera Yönetmeliği

 
free pokerfree poker